( آلفا 361 - طراحی و تولید و فروش فیگورهای فوتبالی، فیلم و گیم)